Koffie & Meer
voor thuis en op het werk
 
Klik op de afbeelding om een bericht te versturen
Op zoek naar een goede koffiemachine ?
Klik op een onderstaande afbeelding voor meer informatie smiley


Leveringsvoorwaarden

versie 2023.1


Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, reparaties of welke andere, al of niet nadere, overeenkomsten dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Door aanvaarding van onze aanbieding of door het geven van een opdracht aan ons aanvaardt de koper deze voorwaarden met gelijktijdige buitenwerkinstelling van andere, waaronder zijn eigen condities.

3. Wij kunnen niet aan een aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen zoals vermeld op de ‘prijslijst’ welke van kracht is op het moment waarop de goederen door ons worden geleverd.

2. Onder ‘prijslijst’ wordt in dit verband verstaan de door ons gehanteerde lijst van verkoopprijzen. Deze lijst wordt door ons op verzoek van de afnemer aan deze toegestuurd.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief BTW.

4. De prijzen inclusief BTW worden apart vermeld voor consumentenkoop.

Aflevering
1. Indien goederen bestelbaar en uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Onze uiterlijke levertermijn is binnen 30 dagen.

Voor het verzenden van bestelde goederen kunnen wij verzendkosten in rekening brengen:

* bij orders beneden EUR 29,95 incl. BTW.

2. De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen.

3. Ingeval van weigering van de aangeboden goederen komen retourvracht alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde goederen geheel voor rekening van de afnemer.

Betaling
1. Betaling dient plaats te vinden via iDEAL, creditkaart of een anders overeengekomen betaalwijze.

2. Indien wij de vordering ter incasso uit handen moeten geven, is de afnemer verschuldigd de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te betalen alsmede de wettelijke rente vanaf factuurdatum.

Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij ter zake krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren goederen aan ons verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, waaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, kosten, alsmede eventuele krachtens overeenkomst verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden.

2. Voordat de eigendom van de goederen op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de goederen aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de goederen waarvan wij eigenaar zijn, dit in het kader van afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

3. Indien en zolang wij eigenaar van de goederen zijn, zal afnemer ons onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag genomen worden of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Voorts zal afnemer ons op ons eerste verzoek meedelen waar de goederen waarvan wij eigenaar zijn zich bevinden.

4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op onze (eigendoms-) rechten.

5. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren.

Ontbinding
1. Indien afnemer niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst voortvloeit, is afnemer in verzuim en zijn wij gerechtigd:
- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling en faillissement van afnemer of van het bedrijf van afnemer en ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij wij afnemer binnen redelijke tijd meedelen nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- alle eventuele verplichtingen ten opzichte van afnemer op te schorten; een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als hierboven beschreven in (i) lid 2 of (ii) lid 1 zijn respectievelijk (i) al onze vorderingen op afnemer en (ii) al onze dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de betreffende goederen terug te nemen. In dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de goederen in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

4. Indien er sprake is van een ‘consumentenkoop’ heeft de afnemer overeenkomstig artikel 7:5 BW recht de overeenkomst te ontbinden binnen een periode van 14 werkdagen. Deze termijn begin op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer de geleverde goederen niet heeft teruggezonden na afloop van deze termijn is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, binnen een termijn van 14 werkdagen na aflevering bij onze klantenservice hiervan melding te maken. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigen wij na ontvangst en controle van de terugontvangen goederen de ontbinding van de koop per omgaande en dragen zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Klachten en garantie
1. Afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de goederen, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor overeengekomen beschrijving moeten uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan ons worden meegedeeld tenzij de gebreken of verschillen redelijkerwijs niet binnen die termijn aan het licht hadden kunnen komen. In dat laatste geval moeten de gebreken of verschillen uiterlijk binnen 14 dagen na constatering aan ons worden gemeld.

2. Indien tijdig een klacht is ingediend en komt vast te staan dat het door ons geleverde ondeugdelijk is, zijn wij gehouden te onzer keuze, hetzij de koopsom te restitueren, hetzij opnieuw te leveren.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zullen wij van onze garantieverplichtingen volledig gekweten zijn en zullen wij tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden zijn.

3. Wij bieden geen uitgebreidere garantie op geleverde goederen dan de garantie (-voorwaarden) van de fabrikant van deze goederen.

4. Garantie geldt niet indien:
- de afnemer jegens ons in gebreke is;
- de afnemer zelf reparaties heeft verricht of door derden heeft laten verrichten;
- de goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig / in strijd met de aanwijzingen van ons en/of gebruiksaanwijzing werden behandeld.

Overmacht
1. Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen jegens afnemer kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Indien de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Onder overmacht aan onze zijde wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van onze verplichtingen redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verlangd.
Tot die omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie van de productie of andere problemen bij onze productie of die van onze toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden in onze opdracht verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Reparaties
Teruggave van door ons gerepareerde goederen geschiedt onder rembours.

Retouren
Als u om welke reden dan ook goederen of zending wil retourneren, dient u op voorhand contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar klantenservice@symfoni.nl of door tijdens kantooruren te bellen met telefoonnummer 036-5227437. U ontvangt instructies over de te nemen stappen voor uw retour. U mag uw goederen of zending binnen veertien dagen terugsturen.

Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

Privacy
Zie document over ons privacybeleid (AVG). Klik hier om het document te downloaden.

Klantenservice
De afnemer kan voor vragen en/of klachten een e-mail sturen naar klantenservice@symfoni.nl of bellen naar telefoonnummer 036-5227437, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur.

 

Symfoni Coffeemakers
Landauer 5 ; 3897 AB Zeewolde
036-5227437 / klantenservice@symfoni.nl
KvK nummer: 39057446
BTW-nummer: NL.8032.53.400.B.01

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!

NL:
U bestelt bij ons veilig (https) en zonder account en wachtwoord.
Prijzen zijn incl. BTW

DE:

Sie bestellen bei uns sicher (https) und ohne Konto und Passwort.
Preise inkl. MwSt.

EN:
You order from us securely (https) and without an account and password.
Prices include VATSymfoni Coffeemakers

al 30 jaar

onbetwist

uw koffie- specialist !